187 LØFTEGIVERE

19 KOMMUNER

98 FAGPERSONER

7 FONDE

63 ORGANISATIONER

Hvem er med?

Vi er en meget bred kreds af organisationer, myndigheder, fonde, fagprofessionelle, vidensmiljøer og engagerede enkeltpersoner, som er gået sammen om at løfte den tidlige indsats i Danmark. Til gavn for børnene. Og for Danmark. Vil du være med?

Rebild Kommune

Thøger Elmelund Kristensen

”Rebild Kommune vil, at alle børn og unge skal have et godt liv, udvikles til demokratiske og livsduelige medborgere. Medborgere der kan stå på egne ben, trives og kan håndtere, hvad livet bringer. Alle børn og unge er lige meget værd og skal have de samme muligheder uanset forudsætninger og udfordringer. Børn og unges trivsel og udvikling er et fælles ansvar"

Hedensted Kommune

Ole Vind, formand for Udvalget for Læring

Gentofte Kommune

Esbjerg Kommune

Diana Mose Olsen, formand for Børn & Familieudvalget

"Vi vil gerne være med til at gå forrest og sætte de små børns vilkår på dagsordenen både hos os selv i Esbjerg Kommune og i national sammenhæng. Vi tilslutter os Småbørnsløftet, fordi vi på den måde forpligter os til at være ambitiøse og fortsat udvikle indsatsen, så alle børn får lige chancer for et godt liv"

Rikke Winckler

Forældresparring.dk

”Forældresparring.dk ønsker at give forældre og fagfolk en større forståelse af børn og redskaber til at undgå skæld ud, straf og trusler. Gennem et klart og kærligt lederskab kan vi skabe rammerne som børn kan læne sig op ad og udvikle sig i”

Schous Børnehus

Allan Franck Nielsen, institutionsleder

"Børn skal blive til nogen, før de bliver til noget"

Provst Carsten Bøgh Pedersen

Bestyrelsesformand, Folkekirkens Familiestøtte

"Folkekirken ønsker som en del af civilsamfundet med Folkekirkens Familiestøtte at tilbyde målrettet, forebyggende støtte til forældre. Støtten har fokus på forholdene i hjemmet og tilsigter at bidrage til at begrænse udviklingen af børns stigende mistrivselsproblemer. Støtten har primært fokus på at understøtte barnets trivsel og tryghed, da dette er grundlaget for en god udvikling – personligt som uddannelsesmæssigt"

Trine Græse

Borgmester i Gladsaxe Kommune

"Vi har i flere år været optaget af den tidlige indsats. Vi ønsker at alle familier i kommunen får lige muligheder for at lykkes. Det gør vi gennem forskellige projekter. Vi tilbyder blandt andet alle familier et besøg af sundhedsplejersken inden fødslen, anonym hjælp til familier inden de bliver udsatte og sikrer gode overgange fra hjem til dagtilbud. Derfor vil vi gerne være en del af Småbørnsløftet"

Erik Jylling

Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

"I Danske Regioner arbejder vi for, at alle børn får en god start på livet. I svangre omsorgen skal den enkelte families behov mødes. Det giver de bedste forudsætninger for en sund graviditet, en god start på livet som forældre og et raskt barn. Med indsatser på tværs af sektorer kan vi skabe lige muligheder for en sund fremtid for alle børn"

Kirsten Birk Olsen

Følgeskabet

”Forældre er betydningsfulde rollemodeller for eget og andre børn. Børn spejler det de voksne gør og derfor kan forældre ikke undgå at være medskabende af børnenes læringsmiljø og fællesskab, når de er tilstede i dagtilbuddet. Følgeskabet arbejder med at understøtte og udvikle forældresamarbejdet i dagtilbuddet, til glæde for alle børns trivsel, læring og dannelse”

Ikast-Brande Kommune

”I Ikast-Brande Kommune har vi et fælles mindset, som er helt grundlæggende for den tilgang, vi har til det tværfaglige samarbejde omkring trivsel og udvikling for alle børn. Fælles mål - fælles viden og fælles sprog er sammen med gensidig respekt og løsningsorienteret kommunikation, vores udgangspunkt for at kunne handle bedst muligt til gavn for de børn, vi samarbejder om”

Leon Sebbelin

Borgmester, Rebild Kommune

Louise Havkær & Christina Havning

Designed Learning

"I Designed Learning skaber vi fysiske produkter, der inspirerer familier til at bruge tid sammen. Nærvær skaber højt selvværd og rolige hverdage, og er derfor altid omdrejningspunktet i vores produkter. Vi ønsker at gøre det nemt og lærerigt, at lægge elektronikken fra sig og fordybe sig i hinanden"

Kim Gladstone Herlev

Adm. direktør, Experimentarium

Miniverset er Experimentariums naturvidenskabelige legeunivers for de yngste børn fra 1 til 5 år. Det er en eventyrlig verden, som pirrer dit barns naturlige nysgerrighed og legelyst. Miniverset består af syv unikke områder, der kombinerer naturvidenskab med kendte lege som fx gemmeleg, byggeleg, sortering og lege læge. Det kendte gør det nemt og trygt for dig og dit barn at komme i gang og lege de naturvidenskabelige pointer ind.

Hanne Engholt

Leder i Vuggestuen Småland

”I vuggestuen Småland arbejder vi ud fra en grundsætning at: vi har barnet i centrum på alle planer. Det betyder her hos os, at vi først og fremmest ser på hvad barnet har brug for, drøfter det med forældrene og finder en fælles måde at give det enkelte barn, så vidt det er muligt, de betingelser det har brug for, for at kunne udvikle sig optimalt”

Dorthe Filtenborg

Pædagogisk Udviklingskonsulent, LDD

”I LDD ved vi at, hvis alle børn i deres dagtilbud skal opnå god trivsel, dannelse, læring og udvikling, så er børnene afhængige af pædagogiske voksne omkring sig, der både har mulighed for samt kan, vil og gør en faglig forskel herunder er i stand til at skabe læringsmiljøer med høj kvalitet”

Anders Nyhold Jochumsen

Kommunikation og Program Manager, Reach for Change Danmark

"I Reach for Change arbejder vi med at accelerere kraften i iværksætteri og innovation til at skabe en bedre verden for børn og unge. Vi tror på at mange komplekse problemstillinger kan undgås, hvis vi skaber de nødvendige rammer og forudsætninger tidligt i børns liv. Derfor har vi forpligtet os til handling for Småbørnsløftet"

Helene Cooper Larsen, stifter og medejer & Camilla Nellemann, stifter og medejer

Sprogeriet

"Vi arbejder for at styrke alle børns sprog - både for dem, der gennemgår en ukompliceret sproglig udvikling og for dem, der oplever tale-/sproglige vanskeligheder"

Hanne Bak Lumholt

Direktør, COK

”Hvert år efteruddanner og kompetenceudvikler COK en lang række kommunale ledere og centrale medarbejdere på børneområdet. I den forbindelse vil COK gerne bidrage til at styrke det tværfaglige miljø. Der er masser af viden om, hvad der virker i en tidlig styrket indsats over for småbørn. Gennem praksisnære og konkrete projekter vil COK gerne sikre tværfaglig og -sektoriel vidensdeling”

Charlotte Larsen

Konsulent, Mondays

"Vi synes, at vores børn skal have det bedste, vi har. Men gode intentioner er desværre ikke nok. Der findes ingen gode grunde til ikke at opprioritere de socialt udsatte småbørn"

Laila Kjærbæk

Lektor, ph.d. og vicecenterleder for Center for Sprog og Læring

”Gennem vores forskning og undervisning i sprogtilegnelse hos et- og tosprogede børn hvor vi bl.a. inddrager perspektiver fra sprogvidenskab, pædagogik og psykologi, vil vi hjælpe forældre og professionelle med at skabe de bedste forudsætninger for børnenes sproglige og kognitive udvikling – og herved give alle børn de samme forudsætninger for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer”

Gitte Meilandt Siersbæk, Gittes Børnefysioterapi

Børnefysioterapeut & Cand.scient.fys.

"Jeg tror på, at børn udvikler sig fysisk, psykisk og socialt når de mødes af omgivelser og nærværende voksne der ser dem, tror på dem og bruger tid sammen med dem"

Inge Grønvold

Direktør i Lauritzen Fonden

Center for Børneliv

Center for Børneliv

"Center for Børneliv bakker op om Småbørnsløftet, fordi vi vil skabe bedre forudsætninger for gode børneliv. Vi arbejder for at bygge bro mellem forskning og praksis på børneområdet, fordi vi tror på, at let tilgængelig viden og tværfagligt samarbejde er afgørende, hvis vi vil sætte tidligt ind for at sikre alle børns sundhed, trivsel og udvikling"

Helle Østergaard

Direktør i Mary Fonden

”I Mary Fonden tror vi på, at alle har ret til at høre til. Vi har altid arbejdet målrettet for at styrke børns muligheder for at indgå i sociale relationer og i de fællesskaber, som er så afgørende for deres liv og udvikling. Derfor er det naturligt for os at bakke op om målene i Småbørnsløftet.”

Thit Aaris-Høeg

Adm. direktør, Fonden for Socialt Ansvar

Leif Christiansen

Chefkonsulent, Familieiværksætterne

Familieiværksætterne (FIV) har tilsluttet sig Småbørnsløftet, da det ligger i direkte tråd med tankerne bag og værdierne i Familieiværksætterne. Såvel forældre som børn har brug en god start som familie. Derfor lægger Familieiværksætterne stor vægt på, at FIV har et forældrefokus, således at forløbet opleves forældrelogisk og ikke system- og strukturlogisk .Der er mange gode grunde til at styrke familien gennem en tidligt, forbyggende indsats. De

Christina Skaarup

Herlev Dagpleje

Ninna Thomsen

Direktør for Mødrehjælpen

Henrik Appel

Landsleder, TUBA

"Ingen skal vokse op med fulde forældre! TUBA arbejder for, at børn af forældre med misbrug bliver set, hørt og hjulpet, og vi hjælper unge voksne med at give deres egne børn den tryghed, de selv manglede som små."

Anne Marie Marquardsen

Pædagogisk konsulent hos konsulentfirmaet DEN GODE DAGINSTITUTION

"Det spæde barn er født med et mentalt og fysisk beredskab for læring, sprog og kontakt, men barnets møde med omgivelserne er afgørende! Min vision er at medvirke til at skabe gode læringsmiljøer for alle børn. Jeg er optaget af sprogets og relationers betydning for trivsel, udvikling og læring og ser læringsmiljøet samt dets kvalitet som et produkt af opmærksomhed, relation og sprog omkring et væsentligt indhold."

Tine Jerris

Sekretariatsleder i HOME-START Familiekontakt Danmark

"Alle forældre kan komme i en situation, hvor de ikke kan give deres børn den tryghed og stimulering, som er nødvendig for børnenes trivsel og udvikling. Derfor tilbyder HOME-START Familiekontakt støtte fra frivillige familievenner til sårbare småbørnsfamilier. Den frivillige støtte kan give forældrene overskud til at give børnene en god start på livet."

Signe Nielsen

Formand for FOLA – Forældrenes Landsforening

"Tidlig indsats er vigtig hvis vi vil løfte alle børn. Hertil tilføjes styrket forældresamarbejde. Og vil vi for alvor ændre på den sociale ulighed, så skal der sættes ind i vores dagtilbud med mere veluddannet pædagogisk personale til vores børn."

Jesper Christensen

Børne- og Ungdomsborgmester i Københavns Kommune

”Ingen børn skal være bagud på point, allerede inden de begynder i skole. Vi har en masse viden om, hvordan vi løfter de børn, der har brug for ekstra støtte, men det er ikke altid, at det lykkes. Derfor ser jeg det som et stærkt næste skridt at træde ind i Småbørnsløftet, så vi i fællesskab kan arbejde, for at alle børn får de samme muligheder.”

Louise og Bolette Blædel

Stiftere og ejere af bObles

"Vi vil gerne give børn den bedste start i livet.
Glade og nysgerrige børn i bevægelse er bedre rustet til at møde verden, som de mennesker de er.
Alle børn har ret til at lege sig til en glad motorisk udvikling."

KL

KL

Henriette Christiansen

Direktør, Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration

”Vi skylder alle børn en god start på livet. Desværre er der i Danmark fortsat en betydelig læringsulighed, som viser sig allerede helt tidligt i livet – faktisk inden for barnets første 1000 dage. Den læringsulighed er svær at reducere. Men den bør elimineres, så alle børn kan opleve både tryghed og udvikling i de første leveår, og så de får de nødvendige forudsætninger for en god skolegang."

Dansk Socialrådgiverforening

"Tidlig indsats overfor udsatte børn og unge skal helt op øverst på dagsordenen i enhver kommune. Vi skal sikre, at børn og deres forældre får hjælp til at erobre tilværelsen allerede, mens børnene er helt små. For børnenes skyld, men også for samfundets, som kan spare mange udgifter"

Mette Hovmand-Stilling

Chefredaktør for Vores Børn

”Børn er det bedste og vigtigste, vi har; men det er travlt at være småbørnsforælder i dag, og det er benhårdt at leve op til alle forventningerne. På Vores Børn tror vi ikke på løftede pegefingre og bedrevidenhed, men på oplysning, vidensdeling og inspiration til et skønt liv med børn - Et liv fuld af nærvær, kærlighed og udvikling. Det har alle børn både ret til og brug for.”

Poul Skov Dahl

Direktør for Kompetence- og Organisationsudvikling, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

"De første 3 år er afgørende for, hvordan et barn klarer sig senere hen. Små børn skal ikke bare have tryghed, men også stimuleres og udvikles. Vi tager derfor i UCL et medansvar for at sikre gode lærings- og udviklingsmuligheder for alle børn gennem uddannelse og videreuddannelse af de fagprofessionelle samt gennem vidensdeling, netværk og forskning på småbørnsområdet."
(Underskriver som organisation og person)

Mai-Britt Haugaard Jeppesen

Chef for Bydelsmødre

"Alle børn har brug for kærlige voksne omkring dem. Bydelsmødre bakker op om småbørnsløftet ved at støtte isolerede og sårbare mødre, og ved at styrke tillidsfulde relationer mellem de udsatte mødre og fagpersoner, så de sammen kan skabe en tryg og stimulerende start for børnene."

Stina Vrang Elias

Administrerende direktør, Tænketanken DEA

"Når vi har formuleret et Småbørnsløfte er det for at sætte de små børn højt på dagsorden - og holde dem der. Der er stor og vedvarende fokus på forholdene i folkeskolen, men ikke på de små. Der er masser af viden om, hvad der skal til, og nu vil vi gerne, at det også skal konkretisere sig i projekter, som kan sprede yderligere viden."

Carolina Magdalene Maier

Fhv. medlem af Folketinget, Alternativet

“It is easier to build strong children, than to repair broken adults” – Frederick Douglass

Louise Tidmand

Pædagogisk leder i StyrkeAkademiet og Ph.d. stud. Aarhus Universitet.

”Jeg motiveres af at bidrage og uddanne til arbejdet med konkrete indsatser i den pædagogiske praksis, dér hvor det gør en forskel for vores børn”

Mads Roke Clausen

Formand, Frivilligrådet

Ulla Flye Andersen

Direktør, Sprog&Leg

"Sprog&Legs mål er at styrke børns sprog, leg og relationer ved at tilbyde materialer og formidle viden om, hvor vigtige barnets tidligste leveår er for barnets trivsel og læring i skole og voksenliv. Vi har især fokus på den tidlige indsats, hvor vi støtter forældre i at tage en aktiv rolle i deres barns sproglige udvikling.”

Anders Ladekarl

Generalsekretær, Røde Kors

"Alle børn i Danmark skal have en god opvækst, så de får de bedste muligheder for at udvikle sig. Røde Kors i Danmark støtter op om småbørnsløftet og vil udvikle indsatser, hvor frivillige hjælper særligt sårbare småbørnsfamilier, der har brug for støtte i den første tid i barnets liv.
Vi skal give alle børn mod på og kompetencer til at mestre læring og de udfordringer livet bringer."

Iver Hecht

Forstander, Familiecentret Vibygård

"Mennesker er dybt afhængige af deres nære relationer - relationer, som skabes i den tidlige tilknytning mellem forældre og børn. Manglende sikker tilknytning videreføres desværre ofte fra generation til generation gennem den negative psykologiske arv. At bryde den negative psykologiske arv indebærer et intensivt terapeutisk arbejde med barnets omsorgspersoner for at skabe en tryg sikker tilknytning hos barnet."

Henriette Madsen

Generalsekretær hos Børneulykkesfonden

”Fra det øjeblik børn bliver født, er de allerede i gang med at fornemme verden omkring sig, og det er vigtigt at skabe trygge og sikre rammer for barnet helt fra den første levetid. Børn er født nysgerrige og har som udgangspunkt en iver for at opdage og udforske omverden og sig selv i den. Det er skønt, og det ønsker vi, at de bliver ved med. ”

Cecilia Virgin

Forkvinde, Fonden - En god start i livet

"Fonden arbejder for en tidlig tværfagling indsats. Jo før jo bedre - helst allerede mens barnet ligger i mors mave. Hver 10. gravid hører til gruppen sårbare gravide med psykosociale problemer. Nobelpristager J Heckman har dokumenteret betydningen af den meget tidlige indsats."

Mickael Bech

Direktør, VIVE

”Alle skal have mulighed for en god start på livet. VIVE bakker op om småbørnsløftet med viden om indsatser og rammer, som bidrager til den gode start. Viden skal omsættes til praksis, og vi skal fortsat opbygge viden om effektfulde indsatser.”

Frank Gormsen og Benedicte Frölich

Stiftere af Higher Worth

"HIGHER WORTH arbejder for, at alle børn får skabt et stærk selvværd. Et stigende antal børn og unge mistrives psykisk. Noget der kan og skal ændres! Hvorfor vente til vores børn lider under mobning, ensomhed, følelsen af ikke at være god nok, ikke værd at elske osv., når nu det ER muligt at ændre? HIGHER WORTH forebygger og sætter ind FØR skaden sker! Alle børn fortjener et godt og stærkt selvværd!"

Mette With Hagensen

Formand for Børnerådet

”Børnerådet er alle børns råd – fra de helt nyfødte til de næsten voksne. I de kommende år sætter vi særligt fokus på de mindste børn, deres trivsel og deres rettigheder. Alle børn skal sikres en god start på livet! Det kræver en tidlig social indsats og et stærkt samspil mellem alle de mennesker, der er omkring barnet og familien. Med småbørnsløftet er vi mange, der arbejder for netop denne sag.”

René Skau Björnsson

Formand for Børnesagens Fællesråd

"Tidlig indsats hjælper udsatte børn bedst. Der skal reageres på underretninger, fagfolk skal løbende opkvalificeres,
forældresamarbejdet skal styrkes og det enkelte barn skal ses i sin kontekst: Et barns problemer skal således ikke ses og forstås
som individuelle problemer, som alene er knyttet til egenskaber hos barnet.
Analyser af et barns situation skal ses i forhold til de relationer, det indgår i."

Lars Rasborg

Specialist i klinisk børnepsykologi

”Forskningen stiller endnu ikke de fundamentale spørgsmål: Hvilken hjælp skaber sund udvikling hos omsorgssvigtede børn? Og hvad er hjælpens virkningsmekanismer? Jeg håber, at mine samarbejdspartnere og jeg snart kan løfte sløret for et projekt, der stiller netop disse spørgsmål.”

Peter Sig Kristensen

Byrådsmedlem, Silkeborg Kommune

Stefan Hermann

Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole

Alle børn skal have den bedste start. Vi må styrke og gentænke samarbejdet mellem pædagoger, sundhedsplejersker, jordemødre og socialrådgivere. Både på uddannelserne og i det daglige arbejde. Indsatsen på tværs af dagtilbud, kommune og sundhedssystem skal ske med udgangspunkt i barnets behov og i tæt samarbejde med familien
(Underskriver som person og organisation)

Sebastian Damkjær-Ohlsen

Direktør, Be-Coming

"I Be-coming arbejder vi for det gode børneliv. Vi arbejder for at skabe de bedste betingelser for, at børn kan trives, lære og udvikle sig i dagtilbud. Vi ved fra forskningen, at kvaliteten af dagtilbuddet er afgørende for, om børn kommer til at trives og lære senere i livet, både når de skal i skole og i det liv, som de allerede lever. Vi vil bidrage til at udvikle kvaliteten af dagtilbud gennem indsatser og projekter."

Jannie Moon Lindskov

Direktør, DCUM

"Alle børn har ret til et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring DCUM tilslutter sig Småbørnsløftet med viden, værktøjer og rådgivning - direkte målrettet den pædagogiske praksis"

Benedicte Engstrup

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

VIA UC

"I VIA uddanner og efteruddanner vi en række af de centrale professioner som  pædagoger, socialrådgivere og sundhedsplejersker samt offentlige ledere og vi vil gerne yde vores bidrag til stærkere tværprofessionelle indsatser og viden om hvad der virker."

Rasmus Kjeldahl

Direktør, Børns Vilkår

“De små børn trænger til en stærk stemme, og her er Småbørnsalliancen og småbørnsløftet initiativer, der kan tale til både hjerter og hjerner hos beslutningstagerne. Jo tidligere, vi hjælper udsatte børn, des bedre for barnet. Derfor vil Børns Vilkår i de kommende år have styrket fokus på en tidlig indsats.“

Claus Hjortdal

Formand, Skolelederforeningen

"Vi har i de danske skoler traditionelt stort fokus på børns læring og udvikling. Men Heckmans og dansk forskning har vist os, at vi lykkes kun i skolen med at styrke alle børns livsmuligheder, når vi tager børns udfordringer i de allerførste år mere alvorligt, end vi gør i dag.”
(Underskriver som organisation og person)

Rikke Gaard

Vuggestueleder, Tårnby Kommune

Winni Grosbøll

Borgmester, Bornholm

Peter Grevsen

Landsformand, DLO

"Langt de fleste små børn tilbringer allerflest af deres vågne timer i en daginstitution. Derfor skal vi investere mere i daginstitutionerne, så hvert enkelt barn får tryghed og anerkendelse. Der kræver blandt andet ordentlige normeringer, god ledelse, klare værdier og stærk forældreinddragelse"

Jeanette Fugl

Mikkel Haarder

Direktør, Danmarks Evalueringsinstitut

“Jeg tilslutter mig småbørnsløftet fordi det er afgørende vigtigt at styrke den tidlige indsats."
(Underskriver som organisation og person)

Jan Henriksen

Formand i Børne og Kulturchefforeningen

Benedikte Kiær

Jan Kirkegaard

Chef, PPR og Specialpædagogik, Aarhus Kommune

"For mig er det vigtigt at bakke op omkring småbørnsløftet, da den tidlige indsats ikke kan blive tidlig nok. De første 1000 dage er altafgørende for barnets videre udvikling – og vi har kompetencer og værktøjer til at styrke indsatsen, så dette er en oplagt anledning til at føre det ud i praksis."

Kasper Kanstrup

Vice President + Head of Programme, Communities of Learning through Play

"Børn har brug for at udvikle en bred vifte af personlige, sociale og kognitive kompetencer, og legen er deres mest naturlige måde at lære på. I LEGO Fonden har vi stor viden og bred erfaring med værdien af leg for børns udvikling, som vi bringer med ind i Småbørnsløftet, så vi kan være med til at sikre en endnu bedre fremtid for alle danske børn."
(Underskriver som organisation og person)

Unicef

"Børn er Danmarks vigtigste råstof. Med småbørnsløftet sætter vi vores underskrift på at alle børn skal respekteres og støttes til en god barndom"

Henrik Lund

Afdelingschef i Finansministeriet

”De første år af et barns liv er meget afgørende for, hvordan det kommer til at gå dem i livet. Egmont Fonden og DEA har derfor sat fokus på det helt rigtige med ”Småbørnsalliancen”. Det har været en fornøjelse at være en del af en gruppe af så inspirerende og vidende mennesker. I Børne-og Socialministeriet vil vi kontinuerligt have fokus på småbørnsløftet og dets målsætninger.”

Mogens Madsen

Formand for pædagogisk sektor, FOA

"Det er i dagtilbuddet, at vi som samfund kan mindske læringsuligheden. Det er her børnene tilbringer flest vågne timer."

Annette Due Madsen

Psykolog og stifter af Center for Familieudvikling

Vibe Klarup

Direktør, Hjem til Alle

Fie Lademann

Dagtilbudsleder, Svendborg Kommune

"Jeg tror, at der er et kæmpe potentiale i et stærkt og tæt samarbejde mellem pædagoger og sundhedsplejesker. Det giver et godt fundament på tværs af fagligheder til at rådgive og hjælpe sårbare familier, så de får den fornødne ro og tryghed til at give deres barn en god start på livet."
(Underskriver som person)

Red Barnet

Red Barnet

“Vi skylder sårbare og marginaliserede børn at tage dem og deres livssituation langt mere alvorligt end tilfældet er i dag. I Red Barnet vi vil gøre vores til, at fagprofessionelle og frivillige i fællesskab slår bedre ring om udsatte småbørn og deres familier, så vores små børn får den fornødne støtte og robusthed til at mestre tilværelsen og træde stierne i livet.”
(Underskriver som organisation og person)

TrygFonden

"Alle fortjener de bedste muligheder for at skabe et godt liv. Men nogle møder modstand af forskellig art og har brug for støtte. I TrygFonden ønsker vi, at flere får mulighed for at realisere deres potentialer til at udfolde sig og deltage aktivt i samfundet. Derfor arbejder vi for, at børn udvikler personlige, sociale og faglige kompetencer, som gavner dem igennem livet"

Eik Møller

Kommunaldirektør, Ballerup Kommune

"Vi har længe savnet en dansk oversættelse af Heckmanns forskning om tidlig indsats og investering. Småbørnsløftet repræsenterer et godt og relevant forsøg på den oversættelse. Det er godt, at en bred kreds af personer og organisationerarbejder med dette område. Det har børnene fortjent, og det har vi som samfund fortjent."
(Underskriver som person)

Camilla Wang

Rektor, Professionshøjskolen Absalon

"I Professionshøjskolen Absalon uddanner vi de fagprofessionelle, der er med til at tage vare på børn i deres første leveår: Sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Det giver os et stort ansvar, som er særligt stort i vores region, Region Sjælland, hvor mange børn vokser op i udsatte familier og har ekstraordinært brug for kvalificeret professionel støtte."
(Underskriver som organisation og person)

Birgitte Hagemann Snabe

"Vi ved, hvor meget de første 1000 dage betyder for et barns fremtid. Derfor skal vi udvikle nye måder at give alle småbørn en god og velstimuleret start på livet. Vi kan som samfund ikke være andet bekendt – særligt ikke i forhold til de svageste børn."
(Underskriver som person)

Se hvem der bakker op om Småbørnsløftet

Knud Aarup, formand for Socialpolitisk Forening // Lea Søster Nielsen // Morten Hulvej Rod, centerchef for NUBU // Trine Hammershøy, direktør for headspace // Lone Møller // Torben Sørensen, byrådsmedlem i Odder Kommune // Stine Stenholt Nielsen, Antropolog // Bodil Kirstine Møller, Uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole // Kirsten Birk Johannsen // Laura Kjær Jacobsen, Jordemoder ved Aalborg Universitetshospital // Susanne Riber // Anders Andersen // Sonja Serup Hansen, Sundheds- og Forebyggelseschef i Odense Kommune // Jens Sørensen, Koordinator i Jammerbugt Provsti // FOLA – Forældrenes Landsforening // Familieinstitutionen Bethesda // Karen Maigaard // Michelle Skop Kolls, Afsnitsleder Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital // Jette Trans Jepsen // Forældre og Fødsel // Trine Bek Gold, læringskonsulent ved LøkkeFonden // Malaika Thomsen, Autoriseret Psykolog, Cand.psych. // Annica Caroline Carlsen // Anette Nygaard Bang, Center for Børn & Undervisning // Erik Lindsø, forfatter og foredragsholder // Claus Elsborg // Socialt Udviklingscenter SUS // Mette Elsig // René Meyrowitsch // Sara Hauge // Nina Vrang // Trine Bjørn // Jens H. Dreyer // Sine Jung Gormsen // Susanne Binggeli // Louise Lund Rasmussen // Anne Søgård // Marianne Dupont, daginstitutionsleder // Dan Christensen, lektor, Institut for Pædagoguddannelse, KP // Anette Dahl Elgaard, sundhedsplejerske og master i sundhedsantropologi // Birgit Bech, leder // Jane Bækgaard, autoriseret psykolog // Henriette Svenstrup, projektleder // Susan Klausen, selvstændig pædagogisk konsulent // Gerda Nielsen, Marte Meo terapeut // Mette Vainer Wegloop, Ergoterapeut og kranio sakral terapeut // Katrine Røhder, post.doc // Kirsten Rigbolt // Sanne Jørgensen, pædagog // Sarah Catarina Storgaard, familieplejer // Anne Barfoed // Christina Højlund, adjunkt // Dorte Fischer, sundhedsplejerske // Gitte Abildlund Brorsen, leder dagtilbud, fritid og unge // Heidi Klakk, adjunkt/forsker, SDU // Marianne Møller, talehørekonsulent // Susanne Pedersen, leder & pædagog // Gitte Kirkeby // Pia Balletin, ledende sundhedsplejerske // Mia Wib Klakstein // Mia Wæver, Udviklingskonsulent Børn og Unge, Ikast-Brande Kommune // Lisa Hother, sygeplejerske // Anne Mette Schaffalitzky, specialkonsulent // Pia Lund-Nielsen, indehaver af Move1 // Dinna Blaabjerg, pædagog // Camilla Jane Standhart, antropolog // Fie Brinkmann, konsulent // Inge Wilms, lektor // Susanne Harder, professor ved Institut for psykologi, KU // Malene Angelo, cand.psych.aut., specialist i børnepsykologi // Thomas Schaumburg, specialpædagog // Signe Thomsen, konsulent // Ann-charlotte // Lene Vinsted, områdeleder // Charlotte Nøhr-Rasmussen, sygeplejerske og sundhedsplejerskestuderende // Lone Bjerregaard, Centerchef Langeland Kommune // Gitte Bork // Caroline Johnson, udviklingskonsulent// Dinna Blaabjerg, pædagog // Louise Dahlmann // Charlotte Wiitanen // Pia Sigmund, formand // Karina Gyldstrand, sygeplejerske // Lise Lorentzen, ledelsesmedlem for Kbh./dagtilbudsleder // Anette Randlov // Helle Saabye, leder af Kompetencecenter for Inklusion og Læring // Mette Møller, Erhvervspsykolog og innovationskonsulent // Pia Sigmund, Formand, 2 Timer om Ugen // Joan Lindskov, næstformand pæd. sektor i FOA //

VIS DIN OPBAKNING

Tilmeld dig som